STAATSCOURANTVerkeersbesluit, gemeente Westland, Wateringen, Frankenthaler, gele onderbroken streep

Aanvraag voor Bestuur | Gemeenten

Op grond van bovenstaande overwegingen besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland het volgende: 1. Het instellen van een parkeerverbod door middel van; - Het aanbrengen van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24.1.e van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, De Frankenthaler, aan de rechterzijde van de weg, komend vanuit Het Tolland, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening; A.De Frankenthaler, aan de rechterzijde van de weg, komend vanuit De Witte Emile, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening; Wetgeving: Ingevolge artikel 2, lid 2, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) kunnen bij of krachtens die wet vastgestelde regels strekken tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer. Op grond van artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet eveneens een verkeersbesluit worden genomen op grond van het genoemde artikel. Tevens is op grond van artikel 24 van het BABW de Nationale Politie regio Den Haag geraadpleegd. Westland 17 Januari 2014 Burgemeester en wethouders van Westland namens hen, teamleider Grijs van de afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, A.Renes MSc Plaatsing in de Staatscourant (art. 26 BABW) 22 -01- 201 4 Indienen bezwaarschrift Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de argumenten voor het bezwaar; e. de handtekening van de indiener. Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen. Voorlopige voorziening Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 1492/1317. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend. Informatie Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook een bezoek brengen aan het gemeentehuis, daar kunt u de folder afhalen bij de receptie. Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Westland. Bekijk alle Bekendmakingen westland in Wateringen.

https://westlandkrant.nl/bekendmakingen-westland/

Deel dit bericht:

Redactie Westlandkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Westlandkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Westland.

Gerelateerde berichten